تک انتخابی

کاربر می تواند فقط یک گزینه را انتخاب نماید.

سوال چند انتخابی

چند انتخابی

کاربر می تواند بیش از یک گزینه را انتخاب نماید.

سوال لیست کشویی

لیست کشویی

کاربر می تواند فقط یک گزینه را از لیست نمایش داده شده انتخاب کند.

ماتریس

سوالاتی هستند که به صورت ماتریسی نشان داده می شوند که گزینه های پاسخ به تمامی آنها یکسان می باشد.

ارزیابی ( ستاره ای )

می توانید با تعداد ستاره انتخاب شده، امتیاز پاسخ به سوال را مشخص کنید.

نوار کشویی

کاربر می تواند با لغزاندن، امتیاز مورد نظر خود را به سوال انتخاب نماید.

اولویت دار

گزینه ها را می توان بر اساس اولویت انتخاب کرد.

سوال چند لیست کشویی

چند لیست کشویی

چند سوال لیست کشویی با یکدیگر که گزینه های آنها یکسان می باشد.

متن تک خط

جهت پاسخ گویی تشریحی کوتاه از این سوال استفاده می شود. این سوال می تواند دارای ماسک باشد.

تشریحی

کاربر در این نوع سوال می تواند به صورت مفصل تایپ کند.

نام و نام خانوادگی

کاربر در دو مستطیل مختلف نام و نام خانوادگی را وارد می نماید.

عددی

در پاسخ به این سوال لازم است ک کاربر فقط عدد وارد نماید.

تاریخ

کاربر لازم است تا روز، ماه و سال را از ماژول بارگزاری شده انتخاب نماید.

زمان

کاربر در پاسخ ساعت و دقیقه را از ماژول بارگزاری شده انتخاب می کند.

وبسایت

کاربر لازم است تا آدرس وب سایت را با فرمت صحیح وارد نماید.

ایمیل

کاربر لازم است تا آدرس پست الکترونیکی را با فرمت صحیح وارد نماید.

سوال استان/شهر

استان/شهر

با انتخاب استان، فقط شهرهای متناسب با آن نمایش داده می شود.

آدرس

کاربر لازم است تا 5 مستطیل مربوط به کشور، استان، شهر، کد پستی و آدرس را کامل کند.

چند متنی

چند سوال تشریحی مرتبط با هم را می توان به عنوان یک سوال چندمتنی نمایش داد.

بارگذاری فایل

کاربر در پاسخ به این سوال می تواند یک فایل را به پاسخ نامه اضافه نماید.

بارگذاری تصویر

کاربر در پاسخ به این سوال می تواند یک عکس را به پاسخ نامه اضافه نماید.

موقعیت مکانی

کاربر از روی نقشه، موقعیت مکانی مورد نظر را انتخاب می نماید.

کد تایید

جهت تصدیق شماره موبایل وارد شده، کد تاییدی با پیامک ارسال می شود که لازم است کاربر آن را ثبت کند.

پرداخت آنلاین

چنانچه نیاز باشد که کاربر پاسخ دهنده، مبلغی را نیز پرداخت نماید از این سوال استفاده می شود.

متن آزاد

چنانچه در هر قسمت پرسشنامه نیاز به تایپ توضیح و یا مطلبی باشد، از این سوال استفاده می شود.

جدا کننده

جهت جدا کردن سوالات از یکدیگر و دسته بندی آنها جهت نمایش می توان از جدا کننده استفاده نمود.

فهرست