رنگ بندی متفاوت تم ها

رنگ بندی متنوع و تم های پیش فرض

در سامانه بیش از 50 نوع تم مختلف به صورت پیش فرض وجود دارد. با انتخاب هر یک از این تم ها، رنگ بندی و عکس زمینه صفحه سوالات تغییر خواهد کرد. کاربر می تواند در صورت نیاز، عکس زمینه پرسشنامه را تغییر داده و عکس جدیدی را جایگزین نماید.

چیدمان مختلف سوالات در صفحه

سوالات به سه نحو در پرسشنامه قابل نمایش می باشد. تمامی سوالات در یک صفحه نمایش داده شود، هر سوال در یک صفحه نمایش داده شود و یا سوالات بر اساس جدا کننده نمایش داده شود. در صورتی که در طراحی پرسشنامه، از سوال جدا کننده استفاده کنید، سوالاتی که در بین دو جدا کننده قرار داده می شوند می توانند در یک صفحه نمایش داده شوند.

استفاده از کد های CSS

در سامانه تم های مختلف و متنوعی وجود دارد که طراح می تواند یکی از آنها را برای پرسشنامه خود انتخاب نماید. در صورتی که طراح علاقمند باشد که از رنگبندی جدید استفاده نماید و یا این که بخواهد تغییرات ظاهری خاصی را در صفحه پرسشنامه اعمال کند می تواند کدهای CSS خود را به پرسشنامه اضافه نماید. این کدها سبب می شود که کدهای CSS پیش فرض پرسشنامه تغییر نماید.

تصادفی کردن ترتیب سوالات

یکی از ویژگی های سامانه قابلیت نمایش تصادفی سوالات می باشد. این قابلیت باعث می شود که هر بار که پرسشنامه بارگزاری می شود، نمایش سوالات به صورت تصادفی و اتفاقی باشد. قابل ذکر است که می توان، چند سوال ابتدایی و انتهایی از پرسشنامه را به صورت ثابت در نظر گرفت و فقط سوالات میانی به صورت تصادفی نمایش داده شوند.

تعیین اندازه عرض هر سوال

جهت نمایش سوالات پرسشنامه یا فرم نظرسنجی در کنار یکدیگر می توان اندازه عرض سوال را تعیین نمود. مقادیر عرض سوال می تواند 1، 2/1, 3/1 و یا 3/2 باشد. مقدار پیش فرض برای عرض سوال یک می باشد که بدین معنی است آن سوال به تنهایی در یک ردیف قرار می گید. برای کنار هم گذاشتن دو سوال با عرض برابر از 2/1 برای هر دو سوال استفاده شود. قابل ذکر است که در هر ردیف حداکثر سه سوال می تواند در کنار هم قرار گیرد.

زبان پرسشنامه

زبان پرسشنامه

پرسشنامه می تواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد. بدین معنی که در حالت زبان فارسی، تمامی سوالات به صورت راست چین نمایش داده می شوند و تمامی پیغام هایی که کاربر در هنگام پاسخ گویی دریافت می کند به صورت فارسی می باشد. چنانچه زبان پرسشنامه به انگلیسی تغییر داده شود، سوالات به صورت چپ چین نمایش داده شده و پیغام ها نیز به صورت انگلیسی نشان داده می شوند.

فهرست